hun-HU

Adatvédelmi tájékoztató CMS

Adatvédelmi tájékoztató Coface Hungary Credit Management Services Kft.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

Követeléskezelés adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-73853/2014

Céginformáció adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-73852/2014

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

A Coface Hungary Credit Management Services Kft (1134 Budapest, Váci út 45. H/7.) .) az információs önrendelkezési jogról és az Információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. alapján az alábbi tájékoztatást nyújtja:

 

Társaságunk céginformációs szolgáltatás nyújtása során az érintett hozzájárulása alapján (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) a) pont),  a tudomására jutott személyes adatokat (telefonszám, lakcím, adószám, gazdálkodásra vonatkozó pénzügyi adatok) kizárólag a jogi illetve jogi személyiség nélküli személyek, illetve az egyéni vállalkozó fizetőképességének megítéléshez, pénzügyi helyzetének elemzéséhez, illetve a követelés adminisztratív úton történő behajtásához használja fel. Az adatkezelés célja megbízó által átadott, adatgazda által telefonos rögzítés mellett átadott, nyilvános adatokból nyert információk alapján pénzügyi helyzet, és fizetőképesség vizsgálata illetve adminisztratív követeléskezelés lehet.

 

Coface Hungary Credit Management Services Kft követelésbehajtási tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat a követelés adminisztratív úton történő érvényesítése céljából a Megbízó (postacím, telefonszám, e-mail cím ) által illetve az érintett önkéntes adatszolgáltatása alapján (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) a) pont), begyűjtött és átadott adatok alapján telefonos rögzítés mellett történő megkeresésre, postai úton levelek küldésére használhatja fel.

  

A tudomására jutott személyes adat törlendő, ha kezelésének törvényi alapja megszűnt, illetve céginformáció esetén a céginformációs szerződésből eredő, követelésbehajtás esetén a követelésbehajtási szerződésből eredő igények elévülnek. Létre nem jött szerződésekkel kapcsolatos személyes adat addig kezelhető, amíg a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető.

 

Társaságunkhoz eljuttatott adatokat kizárólag a Társasággal munkaviszonyban álló személyek céginformációs szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos adat esetén a Társaság szolgáltatását igénybe vevő jogi illetve jogi személyiség nélküli személyek, továbbá magánszemélyek, követelésbehajtási eljárás esetén a követelés jogosultja ismerheti meg.

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés). Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

  

Ha a személyes adat felvételére korábban az érintett hozzájárulásával került sor, a Társaság a felvett adatokat a törvény eltérő rendelkezésének hiányában a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése céljából, vagy a Társaság vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának hiányában is kezelheti.

 

Társaságunk a beérkező és kimenő telefonhívásokat –a betelefonáló tájékoztatását követően- rögzíti. A rögzített beszélgetéseket a céginformációs, illetve követelésbehajtási szerződésből eredő igények elévüléséig (általában 5 évig), kezeli, majd törli.

 

Társaságunk lehetőséget biztosít a rögzítés mentes kommunikációra a +36307424251-es telefonszámon.

 

Adatkezelésünk teljes folyamata törvényes és tisztességes, megfelel az adatkezelés céljának.

Az érintett szerződésben ügyfeleinket személyes adatai felhasználásával kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

 

1. Tájékoztatás kérése

 

Az adatkezelés során arra törekszünk, hogy biztosítsuk a kezelt adatok pontosságát, teljességét, hitelességét és naprakészségét. Az érintett kérésére 30 napon belül, írásban, közérthető módon tájékoztatást adunk az általunk kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adattovábbítás esetén – amennyiben jogszabály ezt lehetővé teszi – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás naptári évente egyszer ingyenes. További tájékoztatásokért költségtérítés állapítható meg, kivéve, ha a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett, illetőleg ha az adatkezelés jogellenesnek bizonyul.

 

2. Helyesbítés

 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésre áll, az adat helyesbítendő. Az adatot meg kell jelölni, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helyessége vagy pontossága nem állapítható meg egyértelműen.

 

 

3. Törlés

 

A személyes adatot törölni kell, ha

  • kezelése jogellenes;
  • az érintett ezt kérelmezi és arra a szerződéses jogok és kötelezettségek teljesítéséhez nincs elengedhetetlenül szükség;
  • az hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  • azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága (Hatóság) elrendelte.

 

4. Zárolás

 

Törlés helyett a személyes adat zárolandó, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, amíg fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek az adatot korábban adatkezelés céljából továbbították. (Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.) Ha az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül az érintettel írásban közölni kell a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasítását és annak ténybeli és jogi indokait. Ebben az esetben az érintettet tájékoztatni kell a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz való fordulás lehetőségéről.

 

5. Tiltakozás

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

  • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi

kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

  • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelő fenti döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 

6. Bírósági jogérvényesítés

 

Az érintett jogainak megsértése esetén, valamint ha az adatkezelő tiltakozását elutasította, bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes megyei bíróság (a fővárosban a Fővárosi Bíróság) hatáskörébe tartozik. A bíróság soron kívül jár el. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembe vételére kötelezi. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kért köteles megtéríteni. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

8. Hatósági eljárás

 

Fentieken túl az érintett a Hatóságnál eljárást kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, (illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jogok gyakorlásával) kapcsolatosan jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszély fennáll.

 

A Hatóság eljárására vonatkozó szabályok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. VI. fejezetében találhatóak.

 

7. Adatvédelmi felelős:

 

Társaságunk adatvédelmi felelőse:

 

Pozsgai Szilárd Imre

 

Adatvédelemmel kapcsolatos bejelentéseket az alábbi elérhetőségen tudjuk fogadni:

 

cím: 1134 Budapest, Váci út 45. H/7.

telefon: 06-1-299-20-64

e-mail: adatvedelem_hungary@coface.com

 

 

 

9. Adatkezelő:

 

Coface Hungary Credit Management Services Kft

székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. H/7

Tel.: +36-1-299-20-70

Fax: +36-1-887-03-25

Email: adatvedelem_hungary@coface.com

Tetejére
  • Hungarian