hun-HU

Excellent SME Általános Szerződési Feltételek

Jelen megállapodás – a továbbiakban: FELTÉTELEK – a Coface Hungary Services Kft. Cím: 1134 Budapest VÁCI ÚT 45. H/7.,Postafiók:1399 Budapest, Pf.: 652.,cégjegyzékszám: 01 09 872362, képviseli Póka Valentin, (telefon:+36 1 2992070, iroda_hungary@coface.com)- továbbiakban, mint FORGALMAZÓ és az ÜGYFÉL között, az alábbiakban részletezett SZOLGÁLTATÁSOK tárgyában jött létre.
 
A megállapodás az elválaszthatatlan mellékletét képező SafeSigned Általános Szerződési Feltételein és kondícióin alapul, a Kiváló KKV TANÚSÍTVÁNY konkrét használatát szabályozza. Amennyiben a kettő között eltérés van, a SafeSigned Általános Szerződési Feltételei az irányadók.
 
I, Fogalom meghatározások
 
1, A Connet (Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, Slovenia, EU, cégjegyzékszám: 3309959000, képviseli: Jure Artiček–,székhelye Ljubljana, Szlovénia, EU,) a COFACE-al együttműködve biztosítja a  SafeSigned technológiát és szolgáltatást az internetes közönség számára.
COFACE jogosult az ÜGYFÉLNEK a webhely PECSÉT kibocsátására, mley a weboldal látogatóját a TANÚSÍTVÁNYOK OLDALRA, illetve az ELLENŐRZÖTT OLDALRA irányítja, hogy igazolja az ÜGYFÉL megbízhatóságát, elért kiváló eredményeit,  ezzel párhuzamosan, védelmezi az ÜGYFÉL weboldalát az adathalászati és másolási támadásoktól.
 
2, SecuCert – a továbbiakban: a SZOLGÁLTATÁS – minősített kapcsolatot biztosít a FORGALMAZÓ és ÜGYFELE internet-oldala között, oly módon, hogy az ÜGYFÉL oldalának látogatói bármikor ellenőrizni tudják a kapcsolat hitelességét (a megadott TANÚSÍTVÁNYT), és elkerüljék a potenciális adathalászati támadásokat.
 
 
3, Az ÜGYFÉL olyan szervezet vagy egyén, amely vagy aki:
 
 • Bármely jogi személy, amely KKV, alacsony kockázatú, legalább 6-os hitelminősítéssel rendelkezik, és előfizetett a TANÚSÍTVÁNY-ra
 • megfelel a FORGALMAZÓ ’megbízható’ kritériumának,
 • legalább egy weboldallal rendelkezik,
 • a weboldalát a FORGALMAZÓ hitelesítette,
 • a TANÚSÍTVÁNY-ról szóló PECSÉTET az ilyen weboldalon FORGALMAZÓ specifikációinak megfelelően közzéteszi.
 
Kivételesen az ÜGYFÉL lehet olyan szervezet is, amelynek saját weboldala nincs, de helyette más formában (például nyomtatott űrlapon) használja a kiadott webhely PECSÉTJÉT. Bármely esetben a weboldal PECSÉT vagy a kinyomtatott PECSÉT a LÁTOGATÓ-t az TANUSÍTVÁNYOK OLDALra vagy az ELLENŐRZÖTT OLDAL-ra irányítja.
 
4, A LÁTOGATÓ bármely internet-felhasználó, aki az ÜGYFÉL hitelesített weboldalát (weboldalait), vagy a FORGALMAZÓ TANÚSÍTVÁNY-ait vagy ELLENŐRZÖTT OLDALát meglátogatja.
 
5, Az ’Excellent SME’ TANÚSÍTVÁNY TÍPUS igazolja, hogy az azt használó cég (az ÜGYFÉL) a FORGALMAZÓ által megállapított szabályok szerint ’megbízható’.
 
6, A TANÚSÍTVÁNY a FORGALMAZÓ által az ÜGYFÉL számára meghatározott TANÚSÍTVÁNY TÍPUS egy példánya.
 
7, A TANÚSÍTVÁNY OLDAL a SafeSigned technológiával védett weboldal, amely a SafeSigned által kiadott érvényes PECSÉTEN keresztül érhető el. A TANÚSÍTVÁNY OLDAL két hivatkozást tartalmaz. Előre az ELLENŐRZÖTT OLDALRA és VISSZA az ÜGYFÉL védett weboldalára. A VISSZA hivatkozás fontos lépés a két kattintással elvégezhető ellenőrzési folyamatban.
 
8, KKV: (kis- és középvállalkozás) A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján kis- és középvállalkozásnak minősülő jogi személy (vállalkozás)
 
9, Kiváló KKV TANÚSÍTVÁNY: Olyan kiválósági bizonyítvány egy vállalkozás számára, amely tartalmaz egy webes hitelességet igazoló jelzést (pecsét), egy QR-kóddal ellátott, kinyomtatható hitelességet igazoló jelzést és egy cégminősítést.
10, QR-kód: Olyan 2 dimenziós vonalkód, amely alkalmas a TANÚSÍTVÁNY érvényességének ellenőrzésére.
11, CÉGINFORMÁCIÓ: Olyan dokumentum, amely az ÜGYFÉL alapvető pénzügyi helyzetét, hitelképességét mutatja meg.
12, MINŐSÍTÉS: Olyan folyamat, amelyben az ÜGYFÉL pénzügyi és egyéb működésre vonatkozó paraméterei azért kerülnek áttekintésre, hogy megállapítsák, jogosult-e a TANÚSÍTVÁNY megszerzésére.
13,MONITORINGOZÁS: ÜGYFÉL pénzügyi mutatóinak és egyéb működési adatainak folyamatos figyelemmel kísérése, annak érdekében, hogy változás esetén státuszát frissítsék.
 
 
II,       A TANÚSÍTVÁNY megszerzése, visszavonása
 
1, A TANÚSÍTVÁNY kiadására a COFACE javaslatára, az előfizetést követően kerül sor. A COFACE olyan KKV-nak minősülő vállalkozásokat javasol szerződéskötésre, amelyeknek legalább 6-os értékelésű a hitelkockázati minősítésük a COFACE-nál, és összesített éves jövedelmük előző évben elérte a 25 000 EUR-t.
 
2, Azon a vállalkozásokat, amelyek a meghívó megrendelőlapját kitöltve visszaküldik, a COFACE hitelminősítői értékelik. Amennyiben a vállalkozás a kritériumoknak megfelel és a hitelkockázati minősítésben legalább 6 pontot ér el, azok részére a TANÚSÍTVÁNY kibocsátásra kerül. Azon vállalkozások, amelyek a hitelminősítés során nem érik el a 6-os besorolást, elutasításról kapnak értesítést, ez esetben a hitelminősítés ingyenes.
 
3, Amennyiben a vállalkozás meghívó nélkül kér hitelminősítést, és a hitelminősítés során nem éri el a 6-os besorolást, a hitelvizsgálat költségét (25€-ról) köteles a COFACE részére számla ellenében megfizetni.
 
4, A szerződés időtartamának lejáratakor a TANÚSÍTVÁNY előfizetése és a szerződés automatikusan további egy évre meghosszabbodik amennyiben az ÜGYFÉL a szükséges feltételeknek továbbra is megfelel.
 
Meghosszabbítás esetén az ÜGYFÉL a TANÚSÍTVÁNY mindenkori árának megfelelő díj fizetésére köteles. Amennyiben az ÜGYFÉL a meghosszabbítás díját az esedékesség napjáig nem fizeti meg, úgy a TANÚSÍTVÁNY külön értesítés nélkül visszavonásra kerül.
 
5, Amennyiben a TANÚSÍTVÁNY a szerződés időtartamának lejárata előtt törlésre kerül, mind a TANÚSÍTVÁNY típusa, mind annak megjelenése megváltozik. A webes hitelességet igazoló jelzés a ’védett’ márkára változik, amely még mindig biztosítja a webes azonosítást és az adathalászattal szembeni védelmet az ÜGYFÉL számára, de pénzügyi minősítését többé nem igazolja.
 
Amennyiben a TANÚSÍTVÁNY az szerződéses időszak lejáratát követően kerül törlésre, a TANÚSÍTVÁNY érvényét veszti, és a webes hitelességet igazoló jelzés többé semmilyen formában nem jelenik meg a weboldalon, továbbá az adathalászattal szembeni védelem sem lesz elérhető.
 
A szerződés megszűnik, amennyiben:
 • az ÜGYFÉL az értékelésének változása miatt nem felel meg a TANÚSÍTVÁNY kritériumainak
 • az ÜGYFÉL vállalkozása megszűnik
 • az ÜGYFÉL a TANÚSÍTVÁNY-t a FORGALMAZÓ által küldött írásos figyelmeztetést követően is jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaktól eltérően, vagy azzal ellentétesen használja.
 
III.     A FORGALMAZÓ jogai és kötelezettségei
 
1, A FORGALMAZÓ kötelezi magát arra, hogy az ÜGYFÉL számára
 
 • biztosítja a kellő mennyiségű internetes szerver kapacitást és a kielégítő forgalmi és feldolgozási képességet ahhoz, hogy a PECSÉTEK, a TANÚSÍTVÁNY oldal és az ellenőrzött oldal kellő időben betöltésre kerüljenek a LÁTOGATÓ termináljára
 • biztosítja a SZOLGÁLTATÁS szoftverének karbantartását és szükség szerinti frissítését,
 • tájékoztatást ad az ÜGYFÉL számára a SZOLGÁLTATÁSBAN és a feltételekben bekövetkező változásokról,
 • biztosítja a szerverein tárolt adatok védelmét azok elvesztése vagy ellopása ellen,
 • biztosítja a FORGALMAZÓ saját adatainak védelmét, az Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően,
 • garantálja a SZOLGÁLTATÁS bármiféle hibájának a lehető legrövidebb időn belül történő eltávolítását,
 • lehetővé teszi, hogy az ÜGYFÉL panaszt tegyen, és azt a lehető leghamarabb, legkésőbb a benyújtásától számított 2 héten belül rendezi
 • tájékoztatást ad a ÜGYFÉL részére a panaszeljárás módjáról,
 • TANÚSÍTVÁNY vásárlását követően elküldi az ÜGYFÉLNEK, a TANÚSÍTVÁNY összes szolgáltatott elemét,
 • utasítással látja el az ÜGYFELET arra vonatkozóan, hogy hogyan ágyazható be egy TANÚSÍTVÁNY a weboldalain,
 • tájékoztatja az ÜGYFELEKET az észlelt adathalászati/másolási támadásokról,
 • tájékoztatja az ÜGYFELEKET weboldalaik üzemszünetéről,
 • tájékoztatja az ÜGYFELET a LÁTOGATÓK visszajelzéseiről (csak bizonyos TANÚSÍTVÁNY típusok esetén)
 • meghatározza azokat a kritériumokat, amelyek szerint egy cég ’megbízhatónak’ minősülhet,
 • amennyiben az ÜGYFÉL a ’megbízható’ státusz kritériumainak nem felel meg, jogosult azt visszavonni
 
 
2, Az FORGALMAZÓ-nak jogában áll, hogy a ’megbízható’ céges státusz kritériumait saját belátása szerint megváltoztassa. Ilyen esetben azonban az FORGALMAZÓ:
 • tájékoztatja az ÜGYFELET a szándékozott változtatásról,
 • az új és megújított TANÚSÍTVÁNY-okra az új kritériumokat fokozatosan alkalmazza, a meglévő TANÚSÍTVÁNYOK figyelemmel kísérése a megújításig a ’régi’ kritériumok szerint történik.
 
3, A FORGALMAZÓ nem garantálja, hogy:
 • a KIBOCSÁTÓ elégedett lesz a SZOLGÁLTATÁSSAL, illetve a SZOLGÁLTATÁS teljesíteni fogja a KIBOCSÁTÓ elvárásait.
 • a SZOLGÁLTATÁS 24/7-es üzemmódban fog működni, azonban ennek érdekében minden tőle telhetőt megtesz.
 
4, A FORGALMAZÓ fenntartja magának a jogot, hogy az ÜGYFELEK üzleti domainjeinek forgalmáról információkat gyűjtsön, aminek célja:
 • statisztikai adatokat gyűjtsön,
 • a SZOLGÁLTATÁS-t fejlessze.
 
 
IV.      Az ÜGYFÉL jogai és kötelezettségei
 
1, Az ÜGYFÉL ezennel kötelezettséget vállal arra, hogy:
 • a weboldal PECSÉTET a FORGAMLAZÓ útmutatásainak megfelelően, vagy a SZOLGÁLTATÓ weboldalán található leírás szerint közzéteszi,
 • a TANÚSÍTVÁNY egy másolatából a FORGAMLAZÓ útmutatásainak megfelelően nyomtatott példányt készít. Ha a FORGAMLAZÓ erre vonatkozó útmutatást nem határoz meg, akkor a TANÚSÍTVÁNY nyomtatott példánya a TANÚSÍTVÁNY grafikai szimbólumát használja (logotípia), a megfelelő QR kóddal együtt, amely a TANÚSÍTVÁNY ellenőrzött oldalára mutat a SafeSigned rendszerben, és amelyen keresztül a TANÚSÍTVÁNY érvényességét közvetlenül ellenőrizni lehet.
 • a PECSÉTET – a FORGAMLAZÓ útmutatásainak megfelelően – közzéteszi email-üzeneteiben. Ha a FORGAMLAZÓ ilyen útmutatásokat nem határoz meg, akkor az email-üzenet a TANÚSÍTVÁNY grafikai szimbólumát használja (logotípia), a megfelelő HTML linkkel együtt, amely a TANÚSÍTVÁNY ellenőrzött oldalára mutat a SafeSigned rendszerben.
 • Az ÜGYFÉL a TANÚSÍTVÁNY weboldalának hitelességet igazoló jelzését (pecsétjét) csak a KIBOCSÁTÓ által jóváhagyott és átadott formában használhatja. Az ÜGYFÉL a PECSÉT két rendelkezésre álló formája közül választhat, weboldalán a két forma közül azonban csak az egyiket teheti közzé.
 • Az ÜGYFÉL a közzététel során a webes hitelességet igazoló jelzésekre vonatkozó telepítési útmutatásokat köteles betartani.
 • Az ÜGYFÉL a TANÚSÍTVÁNYT nyomtatványokon (például irodaszereken) csak a KIBOCSÁTÓ által átadott formában, a Kiváló KKV logó ellenőrzésére szolgáló QR-kóddal együtt használhatja.
 • Az ÜGYFÉL a TANÚSÍTVÁNY logóját és QR-képét nem helyezheti el más márkanevek logotípiái és címei közelében és nem kelthet a zavart a TANÚSÍTVÁNY címzettjét illetően. A TANÚSÍTVÁNY logóját+QR képét az ÜGYFÉL mindig saját logója vagy címe közelében köteles elhelyezni.
 
A TANÚSÍTVÁNY nem megfelelő használata annak visszatérítés nélküli visszavonását eredményezhet.
 
 
2, Az ÜGYFÉLNEK jogában áll, hogy:
 • ne tegye közzé a weboldal pecsétjét saját weboldalán (weboldalain),
 • a weboldal pecsétjét saját weboldláról (weboldalairól) bármikor eltávolítsa.
 • a TANÚSÍTVÁNY és PECSÉT átvételét követő 8 napon belül indoklás nélkül elálljon a szerződéstől
 
Az ÜGYFÉL nem jogosult visszatérítésre amennyiben a TANÚSÍTVÁNY előfizetési időtartama alatt a ’megbízható’ státuszát elveszíti.
 
 
V.        Adatvédelmi szabályozás
 
1, A FORGAMLAZÓ a rendszer működéséről különféle információkat gyűjt össze, amelyek személy szerinti azonosításra alkalmasak lehetnek.
 
A FORGAMLAZÓ az ilyen információkat elsősorban a FORGAMLAZÓ fejlesztésének céljából gyűjti. A FORGAMLAZÓ ezeket az információkat nem osztja meg harmadik személlyel, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatokat a lopástól megvédje.
Az ÜGYFÉL az ilyen adatgyűjtést elutasítja azzal, hogy weboldalán (weboldalain) nem teszi közzé a FORGAMLAZÓ PECSÉTJÉT.
 
2, Amennyiben a szerződés teljesítése során személyes adat kerül átadásra, úgy az átadó  fél köteles biztosítani azt, hogy az átadott adatok az átvevő fél részére megismerhetőek legyenek.
 
3, Az ÜGYFÉL a SZOLGÁLTATÁS igénybevételével kifejezetten nyilatkozik, hogy a rá vonatkozó adatok a SZOLGÁLTATÁS-sal jogszerűen közzétehetők, a TANÚSÍTVÁNY-OLDAL, az ELLENŐRZÖTT OLDAL és a KINYOMTATHATÓ PECSÉT OLDAL formájában. Az ÜGYFÉL kifejezetten beleegyezik abba, hogy a FORGALMAZÓ-t értesíti minden, az ÜGYFÉL adatait érintő hibáról.
 
4, A FORGALMAZÓ a közzétett adatai valóságtartamáért nem vállal felelősséget.
 
 
5, Az ÜGYFÉL kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatai felhasználásra kerüljenek:
 • közzétételre a Kiváló KKV címmel rendelkezők referencialistáján,
 • a Kiváló KKV közösségen belüli kereséshez.
 
VI.      Árazás
 
1, A SZOLGÁLTATÁS díja TANÚSÍTVÁNY-onként és évente értendő, ez azt jelenti, hogy az ÜGYFÉL minden egyes kiadott TANÚSÍTVÁNYÉRT éves díjat köteles fizetni.
 
A megrendelt SZOLGÁLTATÁS ellenértékét a KIBOCSÁTÓ egy évre, előre, egy összegben számlázza ki, mely ellenértéket az ÜGYFÉL a számla kiállításától számított 15 napon belül utalja át FORGALMAZÓ UniCredit Bank Zrt-nél vezetett 10900011-00000002-12760194 számú bankszámlájára.
 
A Megbízott által kiállított számla közvetített szolgáltatást tartalmazhat.
 
A számlázási időszak fel nem használt része nem kerül visszafizetésre.
 
 
VII.     Felelősség
 
1, A FORGALMAZÓ kifejezetten kizárja felelősségét az alábbi közvetlen és közvetett károkért:
 • a FORGALMAZÓ vagy az ÜGYFÉL szerverei közötti kommunikációs zavar,
 • a SZOLGÁLTATÁS szervereinek hibás működése,
 • a válaszidők megnövekedése,
 • hackertámadások,
 • jogosulatlan hozzáférés,
 •  részleges végrehajtás a hibás adatátvitel során,
 • vis maior.
 
A FORGALMAZÓ felelőssége az előfizetési időszakban a SZOLGÁLTATÁSÉRT kifizetett összeget nem haladhatja meg.
 
 
2, A FORGALMAZÓ kifejezetten kizárja a felelősséget az olyan közvetett károkért, amelyek azon LÁTOGATÓK által hozott üzleti döntésekből erednek, akik a TANÚSÍTVÁNYT egy ÜGYFÉL weboldalán megtekintették.
 
 
VIII.   Felmondás
 
1,  Jelen szerződés időtartama 1 év. A jelen szerződés automatikusan további 12 hónapos időszakkal meghosszabbodik, hacsak valamely fél legalább 1 hónappal az időszak lejárta előtt írásban nem mond fel.
 
 
IX.      Záró rendelkezések
 
1, Minden, a SZOLGÁLTATÁSRA vonatkozó vitára a magyar jog és a magyar bíróság joghatósága az irányadó.
 
Abban az esetben, ha vita alakul ki, a nyertes fél oldalán felmerült ésszerű mértékű ügyvédi díjak és pereskedési költségek megtérítésére jogosult.
 
2, Ha az eljáró bíróság jelen FELTÉTELEK bármelyik rendelkezését vagy azok alkalmazását bárkire, bárhol és bármilyen körülmények között érvénytelennek vagy semmisnek nyilvánítja, a jelen FELTÉTELEK többi része teljes mértékben érvényes és hatályos marad.
 
 
3, Jelen FELTÉTELEK 2015. április 1-jén lépnek érvénybe, és visszavonásig érvényes
Tetejére