hun-HU

Követelésbehajtás - Általános Üzleti Szabályzat

A COFACE Hungary Services Kft követelésbehajtási szolgáltatásának általános üzleti feltételei

Követelésbehajtás - Általános Üzleti Szabályzat

I. A követelésbehajtási szolgáltatás formája és terjedelme:
 
A COFACE Hungary Services Kft (a továbbiakban: Követeléskezelő) a Biztosítottól a követelés kezelésére vonatkozó megbízást kizárólag a jelen általános üzleti feltételek szerint vállalja el. A COFACE nem foglalkozik jogalap nélküli, semmis (nem végrehajtható), kereskedelmi leállással (embargó) összefüggő adósságok behajtásával, és nem vonható felelősségre az adósságok be nem hajtásával kapcsolatban. COFACE a követelések érvényesítésénél a Biztosított és az adós közt fennálló üzleti kapcsolatok kímélésével jár el.
A megbízás a Biztosított követelését megalapozó szolgáltatást bizonyító adatok és/vagy dokumentumok biztosítási szerződés szerinti átadásával jön létre. Az átadott ügyeket az ügykezelés megkezdésekor a Követeléskezelő visszaigazolja a Biztosítottnak.
A Követeléskezelő a megbízást elfogadja. Biztosított kijelenti, hogy minden, a Követeléskezelőnek átadott követelés fennáll és jogi szempontból érvényesíthető. A Biztosított biztosítja, hogy a személyes adatok a feladat ellátáshoz szükséges mértékekben átadhatóak és kezelhetőek legyenek.
 
II. Jogok, kötelezettségek
 
A Biztosított meghatalmazza a Követeléskezelőt az adóssal történő közvetlen levelezésre, tárgyalásra. A Követeléskezelő jogosult tárgyalásokat folytatni a Biztosított adósaival, jogosult megállapodásokat, szerződéseket előkészíteni a követelés érvényesítése érdekében. A Követeléskezelő jogosult pénzt beszedni saját elkülönített beszedési számlájára a Biztosított nevében abból a célból, hogy teljesítse jelen szerződésben vállalt feladatait. A Követeléskezelő ügyvédei/jogászai/jogtanácsosai az Biztosított előzetes hozzájárulásával, a Biztosított nevében az Adóssal szemben jogi eljárást kezdeményezhetnek, illetve folytathatnak.
 
Ellenkező megállapodás hiányában a Követeléskezelő a Követelésekhez kapcsolódó késedelmi kamatok és járulékos költségek érvényesítésének érdekében is köteles eljárni.
 
A megbízás tartama alatt a Biztosított a Követeléskezelővel folyamatosan együttműködni köteles, oly módon, hogy a Követeléskezelő részére minden, a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges támogatást és információt megad.
A Követeléskezelő tevékenysége nem terjed ki az elévülési határidő figyelemmel kísérésére. Amennyiben a behajtásra átadott követelések a megbízás átadásától számított három hónapos időtartamon belül elévülhetnek, úgy a Biztosított köteles erre külön felhívni
a figyelmet. A Biztosított a megbízás teljes időtartama alatt köteles az elévülési határidőt figyelni és a Követeléskezelőnek a megfelelő utasításokat a kellő időben megadni.
 
A Követeléskezelő a megbízás ellátása során jogosult más személy közreműködését igénybe venni. A Követeléskezelő a nem általa kijelölt közreműködő tevékenységéért nem tartozik felelősséggel.
 
A Követeléskezelő az általa végzett Szolgáltatásokért díjra („a Díjak”) jogosult.
 
A Díjakon felül, a Biztosított a Követeléskezelőnél a Szolgáltatások teljesítése során felmerült valamennyi előre egyeztetett kiadást és díjat köteles megelőlegezni. A Biztosító a Megbízóval létrejött hitelbiztosítási szerződés rendelkezései szerint jogosult a díjak és költségek ügyében eljárni.
A Követeléskezelőt abban az esetben is megilleti a szerződés szerinti sikerdíj, ha a megbízás körébe tartozó követelés fejében a Biztosított nem készpénzt, hanem vagyontárgyat, vagy más vagyoni értékű jogot, szolgáltatást kap. Megilleti azon összeg után is, mely összeget az adós, beszámítási joga miatt nem tartozott megfizetni. A Követeléskezelő jogosult a sikerdíjra akkor is, ha a teljesítés a megbízás megszűnése utáni 60 napon belül realizálódik.
 
A Biztosított vállalja, hogy a követelés kezelésének ideje alatt a Követelések tekintetében nem tesz önálló lépéseket és a Követeléskezelő előzetes írásbeli engedélye nélkül a Követelések behajtásával kapcsolatban nem ad megbízást más természetes vagy jogi személynek, peres, illetve felszámolási eljárást nem kezdeményez, fizetési meghagyást nem nyújt be. Ha mégis, úgy a Követeléskezelő a követelés sikertelen behajtása esetén is jogosult az érintett követelés alapján számított sikerdíj 50 %- ára. Amennyiben a Biztosított az átadott követeléssel kapcsolatban, a követelés kezelésének időtartama alatt az adósság rendezésére az adóssal tárgyalást folytat, követelését peres, illetve peren kívüli eljárás keretében érvényesíti, és ez eredményre vezet, a Követeléskezelő a sikerdíjra változatlanul jogosult marad.
 
 
A Biztosított a megbízáskor és a Követelés kezelésének ideje alatt tájékoztatja a Követeléskezelőt a tudomására jutott valamennyi olyan információról, ami az érintett követelés sikeres behajtását befolyásolhatja. A Biztosított köteles továbbá értesíteni a Követeléskezelőt, amennyiben a jelen szerződés keretében átadott követelések érvényesítése érdekében saját maga által kiküldött felszólító leveleken kívül előzetesen egyéb követelésérvényesítő lépést is tett (pl. ügyvédi iroda vagy
más behajtó cég megbízása).  Amennyiben a követelés kezeléséhez a Követeléskezelőnek kiegészítő információkra/dokumentumokra van szüksége, a Biztosított köteles a Követeléskezelő felhívására a kéréstől számított egy héten belül a Követeléskezelőnek a szükséges tájékoztatást megadni, illetve a szükséges dokumentumokat a rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a Biztosítottnak bármelyik Adósával speciális megállapodása lenne (viszontvásárló, bankkártyás vásárló stb.), a Biztosított ellátja a Követeléskezelőt az ügyintézéshez szükséges információkkal.
A Biztosított köteles haladéktalanul értesíti a Követeléskezelőt, amennyiben az Adósság teljesen vagy részben megfizetésre került
 
A Követeléskezelő a behajtással kapcsolatosan tudomására jutott releváns információkról haladéktalanul tájékoztatja a Biztosítottat, egyébként a megtett behajtási lépésekről és annak eredményéről havonta jelentést küld az Biztosított részére. A Követeléskezelő a hozzá teljesített fizetéseket havonta egy alkalommal továbbítja a Biztosított által megadott bankszámlára. A Követeléskezelő beszedési számláján lévő pénzösszegek után nem jár kamat.
 
III. Gondosság és felelősségvállalás:
 
A megbízás ellátásával kapcsolatos mindennemű felelősségét a Követeléskezelő a sikerdíj, avagy a megbízási díj 3 havi összegére korlátozza.
 
A Követeléskezelő nem tartozik a Biztosított felé felelősséggel, a Biztosítottnak közvetlenül vagy közvetve okozott olyan kár vagy veszteség tekintetében, amely a Követeléskezelő szerződéses kötelezettségeinek rajta kívül álló okból a késedelmes teljesítéséből, illetve azok meggátolásából, megakadályozásából, vagy elmaradásából ered.
 
IV. Adatvédelem:
 
A Követeléskezelő az ezen szerződés teljesítése során tudomására jutott személyes adatokat a hatályos magyar jogszabályok betartásával kezeli. A Biztosított ezen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a szerződés teljesítése során tudomására jutott bármely adatot alapítója és/vagy a Coface cégcsoport tagvállalatai részére továbbítsa, továbbá a felsorolt szervezeteket közreműködőként igénybe vegye. A Biztosított kijelenti, hogy a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes továbbított adatra nézve is teljesülnek.
 
V. Fizetési feltételek:
 
A Biztosított a megbízási illetve sikerdíjat a Követeléskezelő által szabályszerűen kiállított és érvényes számla ellenében egy összegben 15 napon belül köteles átutalni a Követeléskezelő által a számlán feltüntetett bankszámlára. A fizetés késedelmes teljesítése esetén a Követeléskezelő a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot számít fel.
 
VI. Alkalmazandó jog:
 
Ezen üzleti feltételekre és az ennek alapján létrejövő megbízásra a magyar jog, ezen belül elsősorban a Polgári Törvénykönyv megbízásra vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
 
VII. Egyéb megállapodások:
 
Amennyiben valamelyik fél az általános szerződési feltételek bármely rendelkezésének vagy feltételének megszegésével kapcsolatban joglemondással él, úgy az semmiféle későbbi szerződésszegésre vagy károkozásra vonatkozó érvényes jogról való lemondásként nem értelmezhető.
 
Az ezen üzleti feltételeket érintő megállapodások és kiegészítések csak írásban érvényesek. A megbízás megadásával a Biztosított - mindennemű saját üzleti szabályzat kizárása mellett - elismeri ezen általános üzleti feltételek érvényességét. Ezen túlmenően Követeléskezelő betartja a Magyar Információ-szolgáltatók és Követelésbehajtók Szövetsége iránymutatásait is.
 
Követeléskezelő szavatol azért, hogy jogosult a jelen Szerződés szerinti szolgáltatások nyújtására rendelkezik a szerződésszerű teljesítéséhez szükséges valamennyi engedéllyel, hozzájárulással és jogosítvánnyal, tevékenyégét a mindenkori hatályos jogszabályok betartásával végzi.
 
Amennyiben ezen üzleti feltételek valamely rendelkezése érvényét veszti vagy módosításra kerül, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.
 
Jelen általános szerződési feltétel 2016.01.01. napjától visszavonásig hatályos.
Tetejére